Statut

STATUT

Fundacji Antek
(tekst jednolity)

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1
Fundacja nosi nazwę Fundacja Antek (zwana dalej Fundacją), została ustanowiona z woli następujących Fundatorów:

 

Katarzyna Kania-Stróżewska
Paweł Stróżewskitworzących Zgromadzenie Fundatorów.
Ustanowienie Fundacji nastąpiło aktem notarialnym sporządzonym dnia 26 listopada 2014r. przez notariusz Katarzynę Jędrzejczak-Brzezińską w kancelarii notarialnej w Pruszkowie przy ul. Kraszewskiego 33 lok.10, Rep. A nr 3607/2014, zmienionym przez tego samego notariusza:

 • dnia 14 stycznia 2015r., Rep. A nr 87/2015,
 • dnia 15 stycznia 2015r., Rep. A nr 114/2015,
 • dnia 10 lutego 2015 r., Rep. A nr 476/2015.

Fundacja działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz na podstawie niniejszego Statutu.

 

Art. 2
Fundacja posiada osobowość prawną.
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

 

Art. 3
Siedzibą Fundacji jest wieś Jesionka w powiecie gostynińskim.
Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania celów określonych w Statucie, Fundacja może również podejmować  działania mające na celu współpracę z partnerami zagranicznymi jak również prowadzić działalność przewidzianą w Statucie poza granicami kraju.
Fundacja może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie – w kraju i za granicą.
Fundacja może przystępować do spółek, stowarzyszeń oraz innych krajowych i międzynarodowych organizacji o zbliżonym charakterze działania.

 

Art. 4
Fundacja może używać znaku graficznego Fundacji z napisem wskazującym jej nazwę.
Fundacja może ustanawiać ordery, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej zasłużonym dla idei i celów wspieranych przez Fundację.

 

Art. 5
Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy ds. Kultury i Sztuki.

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

Art. 6
Celem działania Fundacji jest:

 • Wspieranie kultury i sztuki polskiej, słowiańskiej i europejskiej.
 • Wspieranie polskiej muzyki, a w szczególności muzyki ludowej i folkowej.
 • Propagowanie muzyki pochodzącej z różnych zakątków świata i Europy, w tym także muzyki mniejszości narodowych i etnicznych.
 • Rozpowszechnianie wiedzy o tradycji polskiej kultury ludowej, jej korzeniach i historii.
 • Propagowanie walorów wsi i naturalnego otoczenia jako miejsca do prowadzenia rekreacji i wypoczynku dla dzieci, młodzieży, dorosłych.
 • Promowanie aktywności w środowisku naturalnym, ukierunkowane na wspieranie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 • Propagowanie wiedzy na temat rozwoju i egzystencji człowieka w harmonii z naturą.
 • Promowanie i rozpowszechnianie wiedzy na temat instrumentów muzycznych – w tym instrumentów zapomnianych i nietypowych.
 • Integracja osób niepełnosprawnych oraz wspieranie ich rehabilitacji i terapii.
 • Integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym osób w małych miastach i wsiach.

Art. 7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące formy działania:

 • Organizowanie i udział w warsztatach i szkoleniach.
 • Organizowanie i finansowanie festiwali, spotkań, koncertów, happeningów, wystaw.
 • Zachęcanie do muzykowania i tworzenia własnych instrumentów, w szczególności ekologicznego tworzenia instrumentów (Eko-dźwięki).
 • Propagowanie rozwoju edukacji muzycznej, kulturowej i ekologicznej.
 • Promowanie artystów i twórców.
 • Fundowanie stypendiów.
 • Podejmowanie współpracy z władzami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi oraz środkami masowego przekazu w zakresie realizacji celów Fundacji.
 • Udzielanie wsparcia organizacyjnego, finansowego i rzeczowego organizacjom pożytku publicznego, szkołom, placówkom oświatowym, szpitalom, domom dziecka oraz podobnym instytucjom.
 • Udzielanie wsparcia finansowego, rzeczowego jak i niematerialnego przedsięwzięciom objętym celami Fundacji.
 • Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych.
 • Organizowanie i udział w zajęciach rehabilitacyjnych i terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych.
 • Promocję i reklamę działań związanych z celami Fundacji i służących ich realizacji.

 

Art. 8
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
Fundacja może prowadzić działalność statutową odpłatną i nieodpłatną w pełnym zakresie wymienionych celów i sposobów realizacji celów.

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

Art. 9
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych), wniesiony przez Fundatorów w równych częściach (każdy po 1000 zł) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
Fundusz założycielski jest przeznaczony w kwocie 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) na prowadzenie działalności statutowej, na prowadzenie działalności gospodarczej zostaje przeznaczone 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

 

Art. 10

 1.  Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania finansowe całym majątkiem.
 2. Majątek fundacji może być lokowany w rachunkach i lokatach bankowych w obligacjach, akcjach i udziałach, w nieruchomościach oraz ruchomościach stanowiących środki trwałe.
 3.  Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe.

Art. 11
Fundacja czerpie swe dochody z następujących źródeł:

 • dotacji, darowizn, spadków i zapisów, zarówno w naturze jak i w formie pieniężnej, tak w polskich złotych, jak i w walutach obcych,
 • dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 • odsetek od posiadanych funduszy,
 • działalności gospodarczej.

Całość dochodów Fundacji, w tym dochodów z działalności gospodarczej, przeznaczony jest wyłącznie na realizację celów statutowych.

 

Art. 12
W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia, jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 

Art. 13
Rokiem obrachunkowym Fundacji będzie rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrachunkowy upływa z dniem 31 grudnia 2015 r.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Art. 14
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach, w rozmiarach służących realizacji jej celów.
Fundacja może rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej dopiero po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców.
Zakres działalności gospodarczej Fundacji:

 • 18.12.Z – Pozostałe drukowanie,
 • 18.20.Z – Reprodukcja zapisanych nośników informacji,
 • 32.20.Z – Produkcja instrumentów muzycznych,
 • 32.40.Z – Produkcja gier i zabawek,
 • 47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona  w niewyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.63.Z – Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.78.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.79.Z – Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.89.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach,
 • 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
 • 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową straganami i targowiskami,
 • 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, agroturystyka,
 • 55.30.Z – Pola kempingowe i pola namiotowe,
 • 56.29.Z – Pozostała Usługowa działalność gastronomiczna,
 • 56.30.Z –  Przygotowywanie i  podawanie napojów,
 • 58.11.Z – Wydawanie książek,
 • 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza,
 • 59.20.Z – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
 • 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 79.12. Z – Działalność organizatorów turystyki,
 • 84.12.Z – kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą, oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych,
 • 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
 • 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację,
 • 90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
 • 90.03.Z – Artystyczna i literacka działalność twórcza,
 • 90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych,
 • 93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
 • 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
 • 95.24.Z – Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego.

ORGANY FUNDACJI

Art. 15
Organami Fundacji są:

 • Zgromadzenie Fundatorów,
 • Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,
 • Rada Programowa.

ZGROMADZENIE FUNDATORÓW

Art. 16
Zgromadzenie Fundatorów zwoływane jest w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż raz w roku.
Zgromadzenie Fundatorów zwoływane jest na wniosek fundatorów lub Zarządu.
Do udziału w obradach Zgromadzenia Fundatorów uprawnieni są wszyscy fundatorzy.
Każdemu fundatorowi założycielowi przyznaje się jeden głos na Zgromadzeniu Fundatorów.
Decyzje podejmowane są jednomyślnie za pomocą uchwał, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

 

Art. 17
Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy w szczególności:

 • wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
 • ocena realizacji celów Fundacji,
 • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa,
 • podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji.

ZARZĄD FUNDACJI

Art. 18
Członkiem Zarządu może być tylko osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie skazana za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
Zarząd składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa, powoływanych przez Zgromadzenie Fundatorów na pięcioletnią kadencję.
Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani przez Fundację.
Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą śmierci, upływem kadencji, złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zgromadzenia Fundatorów, odwołania przez Zgromadzenie Fundatorów.
W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu przed upływem kadencji, Zgromadzenie Fundatorów dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji.

 

Art. 19
Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

 • kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 • realizacja celów statutowych,
 • sporządzanie planów pracy i budżetu,
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 • sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
 • zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
 • podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach nie zastrzeżonych dla innych organów Fundacji.

Art. 20
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż raz na pół roku.
Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek któregokolwiek z członków zarządu.
O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
Tryb zwoływania posiedzeń Zarządu określa „Regulamin Zarządu Fundacji” uchwalany przez Zgromadzenie Fundatorów.

RADA PROGRAMOWA

Art. 21
Zarząd może powołać Rady Programowe, będące organem doradczym do pomocy w realizacji poszczególnych przedsięwzięć Fundacji.
Do zadań Rady Programowej należy wyrażanie opinii w sprawach przekazanych jej przez Zarząd, w szczególności opiniowanie sprawozdań merytorycznych Fundacji i zgłaszanie Zarządowi propozycji działań programowych.
Kadencja członków Rady Programowej trwa jeden rok.
Funkcję członka Rady Programowej można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
Członkostwo w Radzie Programowej ustaje z chwilą śmierci, upływem kadencji, złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora lub członka Zarządu, odwołania przez Zarząd.
Tryb i częstotliwość zwoływania posiedzeń Rady Programowej określa „Regulamin Rady Programowej” uchwalany przez Zarząd.

 

SPOSÓB REPREZENTACJI

Art. 22
Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawnieni są:

 • Każdy członek zarządu samodzielnie w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań powyżej kwoty 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych),
 • Dwóch członków zarządu łącznie w sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań powyżej kwoty 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) lub w sprawach dotyczących zatrudniania pracowników.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 23
Fundacja ulega likwidacji, gdy:

 • jej cele zostaną zrealizowane,
 • jej źródła finansowe oraz majątek zostaną wyczerpane.

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd bezwzględną większością gło­sów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowa­nia.
Zarząd wybiera Likwidatora.
Środki finansowe i majątek pozostały po przeprowadzeniu likwidacji zostaną przeznaczone na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach działania.

 

Art. 24
Zmiany niniejszego statutu mogą być dokonywane przez Zgromadzenie Fundatorów jednomyślnie przy obecności wszystkich fundatorów.
Zmiany statutu mogą dotyczyć celów Fundacji.

 

 

 

obrazek

Kontakt

Fundacja Antek

Katarzyna Kania Stróżewska – tel. 605 854 138
Paweł Stróżewski – tel. 501 680 497
a2FuaWFAZ2FsZXJpYS1mb2xrLnBs